Obrasci PPI

Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13), Ministar finansija je doneo Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 139/04, 63/07, 9/09, 27/11, 59/13), kojim su, u čl. 2. st. 1, čl. 3. st. 1, čl. 4. i čl. 5, propisani sledeći obrasci: